کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍اده‌س‍ازی‌ داده‌ه‍ا - آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ج‍ب‍ر - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ج‍ب‍ر - م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌- ۱۹۶۱-
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ب‍لای‍ت‌، ت‍وم‍اس‌اس‍ک‍ات‌
ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ب‍ری‍ن‍ت‍ون‌
دروی‍زه‌، م‍ن‍ص‍ور
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
س‍ی‍ف‍ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، پ‍روی‍ز
ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ری‍م‍ون‍د
وای‍ل‍ی‌،س‍ی‌.ری‍م‍ون‍د
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍س‍ی‍ن‌
چ‍اپ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ف‍ن‌ ج‍ی‌
ک‍رای‍ه‌چ‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
 
ناشر:
آزاده‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر،ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ن‍ص‍وری‌ : ق‍ق‍ن‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ه‍ن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
واق‍ف‍ی‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳،۱۳۷۷ ،۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹۱‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ک۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عالی مهندسی
درویزه ، منصور ؛  [رشت ] دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭د۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
بابلیان ، اسماعیل ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۲‌م۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جبر
شهریاری ، پرویز ؛  تهران امیرکبیر،نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۴‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتون ؛  تهران انتشارات منصوری : ققنوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی
بویس ، ویلیام ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ؟۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه گزینه های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۷-۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ن۹۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ،سی .ریموند ؛  مشهد واقفی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نیکوکار، مسعود ؛  [تهران ] آزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ن۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جبر به روش تمرین :مجموعه مسائلی در جبر با حل آنها
بلایت ، توماس اسکات ؛  [تهران ] مبتکران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ب۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشین الکتریکی
چاپمن ، استفن جی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک
شفیعی ، تقی ؛  اصفهان شیخ بهائی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ش۷‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
سیفلو، حسین ؛  تبریز دانشگاه سهند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال ( ۱)
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن۹آ۸‬,‭۱۳۸۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی :ویژه داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌س۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن
پورکاظمی ، محمدحسسین ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌پ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9