قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : مذهب نمايش رکورد 1 تا 18 از 31 رکورد
برو به صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۱۴۳۱۸ 1 دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ن‍اب‌ موجود
2 ۱۴۳۱۹ 2 دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ن‍اب‌ موجود
 
پ‍ارادای‍م‌ ج‍دی‍د
شماره مدرک : ۵۲۹۸
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭B‬,‭۸۳۱/۲‬,‭‌ت۹‌پ۲‬,‭۱۳۹۶‬
سر شناسه : ت‍ورن‌، آل‍ن‌
عنوان : پ‍ارادای‍م‌ ج‍دی‍د
تکرار نام پدیدآور : آل‍ن‌ ت‍ورن‌/م‍ت‍رج‍م‌ س‍ل‍م‍ان‌ ص‍ادق‍ی‌زاده‌/ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ اح‍م‍د ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶
ناشر : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
صفحه شمار : ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار، ۳۳۶ ص‌
ص.ع.به : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر از م‍ت‍ن‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌A new paradigm for understanding today's world"" س‍ا ه‌دش‍ ه‌دن‍ادرگ‍رب‍ ی‌س‍راف‍ ه‌ب‍ ت‌
کتابنامه : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ :ص‌[ .۳۲۹] -۳۳۶
ISBN : ‭978-600-436-351-8‬
موضوع ها : ف‍رات‍ج‍دد/msinredomtsoP/ت‍ج‍دد/*ytinredoM
شناسه ها : ص‍ادق‍ی‌زاده‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۵۱- /ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌،اح‍م‍د، ۱۳۳۲- /edazbihgaN،,damhA ،10a ،ab
  خروجی ISO |  خروجی XML