قفسه مجازی

بازگشت به صفحه اول
عنوان قفسه : تستی نمايش رکورد 1 تا 18 از 37 رکورد
برو به صفحه 

 
 
 
 
اطلاعات ثبت
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت
1 ۷۲۱۷ 1 دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ن‍اب‌ موجود
 
خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌Excel 2010
شماره مدرک : ۳۲۱۵
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره راهنما : ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف۴‌خ۹‬,‭۱۳۸۹‬
سر شناسه : ف‍رای‌، ک‍رت‍ی‍س‌
عنوان : خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌Excel 2010
تکرار نام پدیدآور : [م‍ول‍ف‌ ک‍ری‍ت‍س‌ ف‍رای‌]
مترجم : م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍رج‍ان‌ م‍ق‍دس‌ب‍ی‍ات‌
صفحه شمار : ۳۱۷ص‌ :.م‍ص‍ور( رن‍گ‍ی‌ )، ج‍دول‌.
ISBN : ‭978-600-181-007-7‬
موضوع ها : اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر) ص‍ف‍ح‍ه‌گ‍س‍ت‍رده‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌/ص‍ف‍ح‍ه‌گ‍س‍ت‍رده‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
شناسه ها : م‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۵- ، م‍ت‍رج‍م‌/م‍ق‍دس‌ ب‍ی‍ات‌، م‍رج‍ان‌، ۱۳۶۱- ، م‍ت‍رج‍م‌
  خروجی ISO |  خروجی XML