اسکن اسناد و مدارک توسط شرکت پارس آذرخش؛ گام بلند سازمان‌ها